LACHEN en Ontspannen

LACHEN
Lachen is gewèldig en gezond!
Lachen ontspant letterlijk en figuurlijk.
Lachen brengt je direct in het Hier en Nu.
Lachen relativeert enorm en bevordert het Accepteren
van de situatie, van de ander(en) en van jouzelf.
Lachen verbindt en maakt heel.
Sàmen lachen is zeer gunstig voor de sfeer
en voor de onderlinge samenwerking.
De essentie is Accepteren, Loslaten en Bewust Zijn.
Je kunt het alléén doen, met de “ander” in de spiegel of met
meerdere deelnemers, die echt mee willen doen.

LACHEN en Ontspannen

1. Eerste stadium:
Strekken en uitrekken
Staand, zittend of liggend.
Rek met al je energie je spieren uit.
Beweeg daarbij de onderkaak en probeer te gapen.
Strek daarna beurtelings je vingers naar achteren
en trek daarbij gekke gezichten en grimassen
terwijl je met vreemde geluiden je tong uitsteekt.

2. Tweede stadium:
Lachen

Glimlach en ga langzaam – zonder te forceren –
met een ontspannen keel lachen.

Eerst zachtjes, daarna steeds harder,
tot je werkelijk hartelijk buldert vanuit je buik.

Richt steeds al je aandacht op datgene
wat er is voor jou op dat moment.

Wat dan ook, lach of huil er mee.
Het is meer een kwestie van toestaan en van loslaten.
Als het lachen ineens omslaat in huilen,
huil dan tot je uitgehuild bent
en ga daarna weer actief lachen.

Je mag je tránen lachen, je mag huilen van verdriet,
en je mag ook mèt je tranen láchen.

3. Derde stadium:
Stilte
Ontspannen

Met gesloten ogen houd je plotseling op met lachen
en adem je zonder geluid te
maken.
Iedere keer wanneer je merkt dat je denkt,
voel dan een ’tot ziens’ voor
de gedachte
en ga met al je aandacht en liefde
terug naar je lichaam,
naar je
voeten op de grond
en naar het gevoel, wat je op dat moment hebt.

En wat je dan ook voelt, wat dan ook,
voel daar een JA voor.

Klik of tik op onderstaande link om te luisteren via YouTube:
LACHEN en Ontspannen
________________________________

LAUGHING and Relaxing

LAUGHING
Laughter is great and healthy!
Laughter literally and figuratively relaxes.
Laughter brings you directly to the Here and Now.
Laughter is very relative
and promotes Acceptance of the situation,
of the other(s) and of yourself.
Laughter connects and heals.
Laughing together is very beneficial for the atmosphere
and for mutual cooperation.
The essence is Accept, Let Go and Be Aware.
You can do it alone, with the “other” in the mirror
or with several participants who really want to participate.

1. First Stage:
Stretch and straighten
Standing, sitting or lying down.
Stretch your muscles with all your energy.
While doing so, move the lower jaw and try to yawn.
Then stretch your fingers back in turn
making funny faces and grimaces in the process
while sticking out your tongue with strange noises.

2. Second Stage:
Laughing
Smile and go slowly – without forcing –
laugh with a relaxed throat.
Softly at first, then louder and louder,
until you really roar heartily from your belly.
Always focus all your attention on that
what is there for you at that moment.
Whatever, laugh or cry with it.
It is more a matter of allowing and letting go.
When laughter suddenly turns to crying,
then cry until you are done crying
and then start laughing actively again.
You may laugh your tears, you may cry with sorrow,
and you may also laugh with your tears.

3. Third Stage:
Silence
Relaxing
With your eyes closed, you suddenly stop laughing
and breathe without making a sound.
Every time you find yourself thinking,
then feel a “goodbye” for the thought
and go with all your attention and love
back to your body
to your feet on the floor
and the feeling you have at that moment.
And whatever you feel, whatever,
feel a YES for that.

Click or tap the link below to listen on YouTube:
LAUGHING and Relaxing